Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
42
209
206

+3

Odwiedziny
...1 357 979

Statut - założenia ogólne

DrukujEmail 

Jesteśmy "sługami nieużytecznymi", na drodze realizacji słów, które 2 III 2011 roku, które usłyszała  na modlitwie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice Watykańskiej  Alicja Maria Michalina od Apokalipsy z III Zakonu św. Franciszka.  Święty Jan Paweł II  duchowo przekazał jej następujące słowa:

"Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego

imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję".

Reguła podana przez św. JPII jest prosta. Modlimy się 3 razy każdego  miesiąca w dniach rocznicowych: 2, 16, 22,   nawiązujących do  Jego pontyfikatu / Szersze informacje w pozycji "Statut"/. W te dni modlimy się następującymi modlitwami:

Litania Loretańska do NMP
Litania do św. Józefa
Różaniec -1 dziesiątek lub więcej
Te Deum- Ciebie Boga wysławiamy.

Jeśli
Jeśli przynajmniej 1 osoba w rodzinie modli się według tego wzoru przez wstawiennictwo św. JPII, jej dom staje się "Domem Modlitwy św. JPII"  Jeśli zgłosi swój udział w modlitwie /imię lub inicjały/, staje się członkiem Internetowego Katolickiego Ruchu , w którym nie obowiązuje żadna struktura organizacyjna. Jedyną informacją w "Ruchu" jest to, że np. osoba o imieniu Anna lub Anna K, lub A.K. przyjęła program modlitewny i jest jednym z "DM" w podanej diecezji /wymienia diecezję/.

To anonimowe zgłoszenie danej osoby, którą zna tylko Bóg potwierdza wolę zgłaszającego, i powoduje wylew łaski Bożej, gdyż w momencie zgłoszenia, dana osoba korzysta z łask wypraszanych przez wszystkich tworzących "Domy Modlitwy św. JPII". W podanych dniach/2, 16, 22/ ponad 2870 wiernych/na obecny czas-koniec 2019r./ przystępuje do modlitwy, tworząc internetową wspólnotę modlitewną pod przewodnictwem  św. JPII.

Diecezja, w której takich Domów jest przynajmniej 100, jest pod Jego szczególną opieką. Tego  św. JPII pragnie, aby tak się stało. Zadanie dotyczy diecezji całego świata. Ten wielki święty pragnie być patronem i opiekunem każdej rodziny we wszystkich narodach.

Podane modlitwy to skarby Kościoła. Św. JPII pragnie je wydobyć z naszych zamkniętych serc i ofiarować za swoim pośrednictwem Bogu w intencjach naszych Rodzin, kapłanów i całego Kościoła oraz za chorych i cierpiących w czyśćcu.


Praktycznie, każda osoba świecka czy duchowna/ jej dom- rodzina/ może stać się "DM św.JPII" i rozwijać bez wielkiego rozgłosu to Boże, internetowe duchowe zadanie, na które czeka Bóg. Święty Papież podał bardzo krótki program, który może być realizowany przez zaawansowanych w modlitwie jak i przez tych, dla których odmówienie tych kilku modlitw w danych dniach to może być dużym wyzwaniem.


Informacja o zapisie danego DM na stronie

Każdy DM jest wliczany do ogólnej liczby DM z danej diecezji, oraz do ogólnej liczby wszystkich DM  z Polski i zagranicy.

Zgłoszenie/ imię i pierwsza litera nazwiska, inicjały/ jest na stronie tylko do pewnego czasu, aby dana osoba wiedziała, że jest wpisana, ale potem te informacje są usuwane ze strony i pozostają tylko w "pamięci" św. Jana Pawła II.

Statut

"Domy Domy Modlitwy św. Jana Pawła II"


I -Cel programowy i organizacyjny


 - Realizacja dziedzictwa duchowego JPII, na drodze Nowej Ewangelizacji.

  - Założenie w każdej diecezji minimum 100 "DM  św. JPII".

II -Cel modlitewny

 Pogłębienie modlitwy w rodzinach, jako podstawowego kanału łączności z Bogiem.     


Program modlitewny:

1. Modlitwy wstępne- /nie obowiązkowe/


 a)do Ducha Świętego,b) Trójcy Przenajświętszej,    c)  do św. JPII 
/ Wydruku----->  "Modlitwy"


2. Modlitwy zasadnicze -obowiązkowe

do odmawiania w dniach 2, 16, 22 każdego miesiąca:

Modlitwa do św. Michała Archanioła                                                      

Litania Loretańska do NMP                                                                         
Litania do św. Józefa                                                                                
Różaniec -1 dziesiątek lub więcej
Te Deum- Ciebie Boga wysławiamy


3. Modlitwy dowolne w pozostałe dni miesiąca -  jako osobisty, codzienny dar dla św. JPII .
Warunek ten może być spełniony nawet prze najkrótszą modlitwę jaką może być wezwanie : "Św. JPII módl się za nami". Możemy też ofiarować nasze stałe codzienne modlitwy czy intencje z dodaniem:  "przez wstawiennictwo św. JPII" itp.


--------------------- 

4. Formy modlitwy 

Modlitwa  indywidualna lub wspólnotowa  w rodzinie

----------------

Ilość osób tworzących "Dom Modlitwy św. JPII" jest dowolna   (1 lub 2,3,4....).

-------------------

Uzasadnienie dat: 2 IV 2005r. – data śmierci,  16 X 1978r. – wybór na Stolicę Piotrową, 22 X 1978r. – inauguracja Pontyfikatu oraz wspomnienie liturgiczne.

---------------------

5. Intencje modlitewne przez wstawiennictwo św.  JP2:

1) O światło Ducha Świętego

2) Za ojczyznę, rodziny i młodzież

3) O powołania kapłańskie i zakonne

4) O ochronę życia poczętego                                                                                                                                 

5) Za chorych opuszczonych                                                                                                                                                  

6) Za dusze w czyśćcu cierpiące i konające


III

Ustalenia formalne


1.Ruch katolicki "DM  św. JP2" jest  ruchem internetowym  skierowanym do wszystkich wierzących, akceptujących proponowany program modlitewny. Łączy ludzi z różnych parafii, diecezji, krajów. Nie organizuje wspólnych spotkań, zjazdów, nie prowadzi ścisłej ewidencji uczestników, nie składa sprawozdań, itp. Przyjmuje jedynie zgłoszenie imienne, lub imię z dodaniem pierwszej litery nazwiska, lub tylko inicjały.

2. Ruch  jest formą "nowej ewangelizacji", która została zainicjowana przez papieża JPII, a którą wyłożył w Liście apostolskim «Novo millennio ineunte», ogłoszonym na zakończenie Jubileuszu Roku 2000.  Zwrócił  On wtedy uwagę, że  bardzo ważne jest popieranie różnych form zrzeszania się, zarówno tradycyjnych, jak i nowszych ruchów kościelnych, ponieważ nadają one Kościołowi żywotność, która jest darem Bożym i przejawem prawdziwej wiosny Ducha”. Tą drogą odbywa się też realizacja dyrektyw „Consilium Vacitanum”.

3. Ruch od samego początku  jest wspierany przez Pasterzy Kościoła Diecezjalnego, na terenie którego został zainicjowany. Patrz -zakładka:"Historia DM".


4.Ruch opiera się na Konstytucji Kościoła Katolickiego, nie lekceważąc przesłań współczesnych mistyków, których przekazywane treści służą głębszej ewangelizacji rodzin.

5. Ruchem  kieruje 6-osobowe" Kolegium "z następującymi funkcjami: animator I -przewodniczący,  animator II- zastępca, trzej członkowie oraz inspirator medialny.

6.Zgłoszenie przystąpienia danej osoby do programu modlitewnego proponowanego przez Kolegium DM jest dowolne i może realizować go  każdy wierny, bez względu na parafię, miejsce zamieszkania, dotychczasową obecność w innej wspólnocie modlitewnej itp. Ilość osób tworzących "Dom Modlitwy św. JPII" jest dowolna.

7. Z chwilą powstania danego DM, jego uczestnicy koncentrują się   na modlitwie ofiarowywanej Bogu przez wstawiennictwo św. JPII. Dla wzmocnienia duchowego korzystają z ogólnych informacji o  DM zamieszczonych na stronie internetowej DM.  Są zapraszani do przekazywania drogą e-mailową,   zgłoszeń, świadectw, uwag itp. Źródłem łączności medialnej jest dodatkowo kwartalnik "Nasza barka".

8. Krótki program modlitewny obowiązujący w Ruchu DM, stwarza warunki do uczestnictwa w nim osób, które na co dzień nie są w ścisłej łączności z Bogiem,  a nawet są w wyraźnym oddaleniu,  ale fascynacja osobowością św. JPII, może poprowadzić do rozpoczęcia, wznowienia lub umocnienia kontaktu z Bogiem.


9.Modlitwy zasadnicze (od wieków zatwierdzone przez Kościół) zostały zaproponowane przez  JPII. Natomiast  modlitwy wstępne i warunek o "modlitwach dowolnie wybranych w pozostałe dni miesiąca", zostały dopisane do Statutu przez Kolegium "Domów Modlitwy św. JPII".


Spełnienie tych dodatkowych warunków pozwala na codzienną, stałą łączność z JPII. Jest osobistym, darem dla Niego.

10.Uczestnictwo  w "DM" umożliwia korzystanie z łask wypraszanych przez wszystkich modlących się w całym Ruchu.

11.Rezygnacja z udziału w  Ruchu “Domy modlitwy” nie wymaga żadnej procedury formalnej.  Odbywa  się ona automatycznie, gdy przestajemy się modlić danym programem.  W  bezpośrednim przełożeniu jest to sprawa relacji między daną osobą a JPII.

12. Do współpracy nad rozwojem DM zapraszane są  dowolne osoby,   które z własnego powołania jako tzw. animatorzy lokalni, przekazują informacje o DM, sporządzają i wysyłaj zgłoszenia do Kolegium DM itp.

13.Przedstawiona formuła pozwala uczestnikom  DM  aktywnie realizować dziedzictwo duchowe JPII w globalnym obszarze kościoła, jako jedna z dróg do zbawienia. Pozwala danej osobie  rozszerzyć zakres modlitw o program DM, a tym samym bardziej podbudowywać się duchowo, bez konieczności rezygnacji z innych  form życia parafialnego. 


---------------

IV

Inne możliwe formy wspólnotowe DM św. JPII

 Podstawą działania DM jest indywidualna lub rodzinna modlitwa w danej rodzinie.

Jednak w niektórych środowiskach, gdzie ludzie się znają ze sobą, mogą swoje rodzinne DM łączyć   w  większe  wspólnoty nieformalne lub formalne. Oto kilka propozycji do naśladowania.

1) Zamówienie raz w miesiącu Mszy Świętej i uczestnictwo w niej Rodzinnych DM

2) Wspólne nieformalne spotkania w domach i innych miejscach na modlitwie kilku DM

3) Powołanie przy parafii, oficjalnej, stacjonarnej wspólnoty "Domy modlitwy św. JPII". Ta propozycja może być realizowana tylko w ścisłej współpracy z ks. proboszczem danej parafii. Możliwe są różne konfiguracje dotyczące samej  organizacji spotkań, programu, doboru modlitw itp.

Należy zachować to co stanowi samą istotę DM św.JPII:

1. Modlitwy zasadnicze do odmawiania w dniach 2, 16, 22 każdego miesiąca:

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Litania Loretańska do NMP
Litania do św. Józefa    
Różaniec -1 dziesiątek lub więcej
Te Deum- Ciebie Boga wysławiamy 

2. Modlitwy dowolne w pozostałe dni miesiąca - jako osobisty, codzienny dar dla św. JPII . 

Ważne jest, aby za pośrednictwem św. JPII płynęła do Boga modlitwa jak największym strumieniem.


Kolegium Internetowego Ruchu Katolickiego"DM  św. JP2" . 8 XII 2011r. 


Uzupełnienia:  18V 2014, 26 XI 2014r., 8V2016,21XII 2018r.


-------------